Algemene voorwaarden

  1. Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Goedgenoeg: gevestigd te Fonteinkruid 95 8043 NH in Zwolle

Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon en die een bepaalde dienst of product van Goedgenoeg wenst af te nemen/ afneemt;

Definitie diensten: de door Goedgenoeg geleverde diensten aan cliënt, zoals training en coaching.

 

  1. Algemeen 

2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.4 Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem van Goedgenoeg wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.

 

  1. Betaling en facturering 

3.1 Goedgenoeg zendt cliënt (digitaal) facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten.  Facturen moeten binnen 14 dagen worden voldaan.

3.2 Cliënt dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

3.3 Goedgenoeg is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres.

3.6 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Goedgenoeg, zonder enige door cliënt zelf verrekende korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van Goedgenoeg aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

3.7 Indien cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.

3.8 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door Goedgenoeg ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.

 

4. Rechten van aanbieden betreffende de uitvoering van een programma 

4.1 Goedgenoeg is gerechtigd:

  1. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
  2. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma en te wijzigen inzien van toepassing;
  3. de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
  4. (tussentijds) de deelname van een bepaalde cliënt te weigeren om haar motiverende redenen. De betreffende cliënt/deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat Goedgenoeg gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

 

5. Annulering door/opzegging van en verhindering van cliënt bij een programma 

5.1 Cliënt is gerechtigd deelname te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma te beëindigen, volgens de volgende termijn:

Tot 1 weken voor aanvang van de coaching.

5.2 Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door cliënt door middel van een e-mail aan het adres van Goedgenoeg.

 

6. Aansprakelijkheid 

6.1 Goedgenoeg is niet aansprakelijk jegens cliënt voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van Goedgenoeg.

6.2 Indien en voor zover op Goedgenoeg enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van Goedgenoeg de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.

6.3 Afgezien van de in artikel 7.1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van Goedgenoeg in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

6.4 Iedere schade jegens Goedgenoeg, behalve een schade die door Goedgenoeg is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 

7. Overmacht 

7.1 Indien Goedgenoeg door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Goedgenoeg gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Goedgenoeg op betaling door cliënt voor reeds door Goedgenoeg verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

7.2 Goedgenoeg zal cliënt/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Goedgenoeg heeft slechts een inspanningsverplichting.

7.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van Goedgenoeg) waardoor Goedgenoeg tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, terrorisme storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Goedgenoeg kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt/deelnemer (verder) nakomt.

 

8. Vertrouwelijkheid 

8.1 Goedgenoeg zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt tenzij anders is overeengekomen of Goedgenoeg daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.

 

9. Intellectuele eigendomsrechten 

9.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Goedgenoeg ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van Goedgenoeg en haar concepten, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van Goedgenoeg, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden.

9.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Goedgenoeg is het niet toegestaan om enig door Goedgenoeg aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

9.3 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Goedgenoeg geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

 

10. Persoonsgegevens 

10.1 Goedgenoeg behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving, welke als bijlage bij deze voorwaarden is opgenomen.

10.2 Goedgenoeg neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt en door haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst.

10.3 Cliënt stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.

10.4 Indien een cliënt/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan Goedgenoeg en Goedgenoeg zal de informatievoorziening dan stopzetten.

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechten 

11.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe bezoekers de website gebruiken.
  • _ga
  • _gat
  • _gid

Decline all Services
Accept all Services